Datenschutzerklärung für die Nutzung der App „AmaTron Twin“

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące korzystania z aplikacji „AmaTron Twin” spółki AMAZONEN WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Korzystając z aplikacji AmaTron Twin, klient pozostaje z nami w relacji biznesowej. W ramach tej relacji zbieramy i gromadzimy dane - w tym również dane osobowe - które zamierzamy wykorzystywać w ramach niniejszej umowy. Poprzez nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych informujemy klienta o wykorzystaniu jego danych osobowych w trakcie korzystania z aplikacji AmaTron Twin. Klient przyjmuje do wiadomości, że przetwarzamy jego dane zgodnie z każdorazowo właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 lit. f) RODO. Klient potwierdza, że zapoznał się z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest spółka AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, reprezentowana przez spółkę HD International SE (Societas Europaea), reprezentowaną przez Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hermeyer i Dr. Rainer Resch.

Nasi klienci mogą skontaktować się z nami pod następującym adresem:

AMAZONEN-Werke H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen, Niemcy

Telefon: +49 (0)5405 501-0
Faks: +49 (0)5405 501-147
Adres e-mail: amazone@amazone.de

2. Inspektor ochrony danych osobowych

Nasz inspektor ochrony danych jest do dyspozycji naszych klientów jako osoba kontaktowa w przypadku wszelkich kwestii związanych z ochroną danych, jak również z wykonywaniem przysługujących w związku z tym praw.

Nasi klienci mogą skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującym adresem:

Datenschutzbeauftragter der AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen, Niemcy
 

Telefon: +49 (0)5405 501-0
Adres e-mail: datenschutzbeauftragter@amazone.de

3. Dane, których dotyczą regulacje

3.1 Dane osobowe

Przetwarzamy dane w ramach korzystania z aplikacji AmaTron Twin. Obejmuje to dane podstawowe, dane robocze i dane dotyczące maszyny, które mogą ewentualnie stanowić i / lub zawierać dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznaje się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez przyporządkowanie jej do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. Przetwarzane przez nas dane osobowe (dane podstawowe, dane robocze, dane dotyczące maszyny) mogą zatem stanowić dane osobowe same w sobie lub jako część całości.

3.2 Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdy proces prowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub każdy taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, jak zbieranie, gromadzenie, organizacja, porządkowanie, zapisywanie, dostosowywanie lub zmiana, selekcjonowanie, wyszukiwanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przekazania, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia. Bliższe informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy różne dane (dane podstawowe, dane robocze, dane dotyczące maszyny) w indywidualnych przypadkach, mogą Państwo uzyskać w punktach 4 i 5.

4. Przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych w związku z korzystaniem z aplikacji AmaTron Twin (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

4.1 W celu zawarcia, wykonania i zakończenia istniejącej między Państwem a nami umowy o korzystanie z aplikacji AmaTron Twin zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzamy następujące informacje, które – ewentualnie - mogą stanowić dane osobowe:

4.2 Dane podstawowe, czyli wszystkie podstawowe informacje, które są niezbędne do realizacji umowy i co do zasady są zwykle przechowywane na utworzonym przez nas koncie klienta. Obejmuje to między innymi dane klientów (nazwisko, dane kontaktowe, forma prawna, numer w rejestrze handlowym, kompetencje itp.), dane polowe (nazwa, lokalizacja, granice i dane agronomiczne), jak również wszelkie dotychczas złożone zlecenia.

4.3 Dane robocze, czyli wszelkie dane związane z eksploatacją zakupionej u nas maszyny. Dotyczy to w szczególności danych dotyczących lokalizacji. W ramach korzystania z aplikacji AmaTron Twin w chwili obecnej nie przetwarzamy jednak żadnych danych roboczych. Jeżeli w przyszłości mielibyśmy przetwarzać dane robocze, wówczas dane robocze to dane, które związane są z eksploatacją zakupionej od nas maszyny. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

4.4 Dane dotyczące maszyny, czyli wszelkie informacje, które dotyczą zakupionej u nas maszyny. Obejmuje to numer maszyny (którego potrzebujemy, aby aktywować Państwa maszynę w celu zapewnienia możliwości korzystania z aplikacji AmaTron Twin), numery seryjne urządzeń sterujących należących do maszyny oraz wersję oprogramowania na odpowiednim urządzeniu sterującym, dane stałe takie jak oznaczenie maszyny, numer podwozia i rok produkcji, szczegóły dotyczące konfiguracji i cechy wyposażenia, drogi przejazdu, lokalizacje, czasy użytkowania, obciążenie pracą, dane dotyczące wydajności i konserwacji, jak również wewnętrzne dane dotyczące maszyny, np. wartości z różnych czujników. Dane wykorzystywane są do aktywacji aplikacji AmaTron Twin zainstalowanej na Państwa mobilnym urządzeniu końcowym do użytku z Państwa terminalem AmaTron.

5. Przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

5.1 Oprócz wypełniania naszych zobowiązań umownych przetwarzamy informacje, które mogą również stanowić dane osobowe, w celu ulepszania i dalszego rozwoju naszych produktów dla Państwa, jak również projektowania nowych produktów dla naszych klientów. Dlatego też w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu dalszej optymalizacji naszych produktów, jak również projektowania nowych produktów. W tym celu możemy przetwarzać następujące dane, które od Państwa otrzymamy:

5.2 Dane robocze, czyli wszelkie dane związane z eksploatacją zakupionej u nas maszyny. Obejmuje to w szczególności zastosowane środki (nawóz, materiał siewny), jak również rozsiane ilości i parametry ustawienia używane podczas rozsiewu, w tym wyniki rozsiewu i wykonane zdjęcia dokumentujące proces. W ramach korzystania z aplikacji AmaTron Twin w chwili obecnej nie przetwarzamy jednak żadnych danych roboczych. Jeżeli w przyszłości mielibyśmy przetwarzać dane robocze, wówczas dane robocze to dane, które związane są z eksploatacją zakupionej od nas maszyny. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

5.3 Dane dotyczące maszyny, czyli wszelkie informacje, które mogą dotyczyć zakupionej u nas maszyny. Obejmuje to numer maszyny, numery seryjne urządzeń sterujących należących do maszyny, jak również wersję oprogramowania na odpowiednim urządzeniu sterującym, dane stałe takie jak oznaczenie maszyny, numer podwozia i rok produkcji, szczegóły dotyczące konfiguracji i cechy wyposażenia, drogi przejazdu, lokalizacje, czasy użytkowania, obciążenie pracą, dane dotyczące wydajności i konserwacji, jak również wewnętrzne dane dotyczące maszyny, np. wartości z różnych czujników. W ramach korzystania z aplikacji AmaTron Twin w chwili obecnej nie przetwarzamy jednak jeszcze żadnych danych dotyczących maszyny. Jeżeli w przyszłości mielibyśmy przetwarzać dane dotyczące maszyny, wówczas dane dotyczące maszyny oznaczają wskazane powyżej dane. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

5.4 W celu ciągłego doskonalenia naszej oferty dla Państwa, a tym samym jakości naszych produktów, w przypadku wystąpienia błędu, tworzymy również raport awarii zawierający następujące informacje:

5.4.1 Informacje czasowe, takie jak data i godzina uruchomienia aplikacji, data i godzina wystąpienia błędu oraz odpowiednia strefa czasowa;

5.4.2 Informacje o urządzeniu, a więc system operacyjny (Android lub iOS), wersja systemu operacyjnego, producent i model;

5.4.3 Informacje o użytkowniku, takie jak język ustawiony w systemie operacyjnym, rozmiar wyświetlacza urządzenia, unikalny identyfikator instalacji, który generowany jest losowo podczas instalacji aplikacji i którego nie używamy nigdzie indziej;

5.4.4 Informacje o sieci, a więc nazwa dostawcy telefonii komórkowej i kraj dostawcy telefonii komórkowej;

5.4.5 Informacje o aplikacji, w szczególności numer wersji i kompilacji.

5.5 Dane podstawowe, a więc wszystkie informacje podstawowe, które są niezbędne do wykonania umowy, możemy ponadto przetwarzać w celu informowania klientowi, tzn. Państwa, konkretnie o wykrytych błędach lub możliwościach optymalizacji. W tym przypadku przetwarzamy w szczególności informacje, których potrzebujemy, aby się z Państwem skontaktować.

6. Forma i czas przechowywania danych

6.1 Dane osobowe zapisywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne do celów, w których są one przetwarzane.

6.2 Dane osobowe naszych klientów przechowujemy maksymalnie przez rok od zakończenia kontaktu biznesowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi transakcje finansowe są usuwane po dziesięciu latach.

7. Odbiorcy danych

Zapisujemy dane na naszych serwerach.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:

8.1 Prawo do informacji (art. 15 RODO): Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli tak właśnie jest, to mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych i do następujących informacji:

- cele przetwarzania;

- kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

- odbiorcy lub kategorie odbiorców, w stosunku do których Państwa dane osobowe zostały wyjawione lub zostaną jeszcze wyjawione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub w przypadku organizacji międzynarodowych,

- jeżeli to możliwe - planowany okres czasu, przez który Państwa dane osobowe pozostaną zapisane lub - jeżeli nie jest to możliwe - kryteria określenia okresu czasu przechowywania danych,

- istnienie Państwa prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub Państwa prawa do lub ograniczenia przetwarzania lub Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,

- istnienie Państwa prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od Państwa, wówczas wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu tych danych;

- istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ustępy 1 i 4 oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o logice, z którą się to wiąże, jak również o zakresie i zamierzonych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.

Mogą Państwo otrzymać od nas bezpłatną kopię swoich danych. Jeśli zażądają Państwo dalszych kopii, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia Państwu za nie faktury.

8.2 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

8.3 Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:

- Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub były przetwarzane w inny sposób;

- Cofnęli Państwo swoją zgodę, która stanowi podstawę przetwarzania, i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;

- Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 i nie istnieją żadne nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2;

- Państwa dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem;

O ile przetwarzanie nie jest konieczne,

- W celu zapewnienia, że wywiązujemy się ze zobowiązań prawnych, które wymagają od nas przetwarzania Państwa danych (w szczególności dotyczy to ustawowych okresów przechowywania);

- Aby dochodzić roszczeń prawnych, wykonywać je lub bronić się przed nimi.

8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO): Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli

- Kwestionują Państwo prawidłowość danych a konkretnie w okresie czasu, w którym potrzebujemy sprawdzić prawidłowość danych;

- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

- Państwa dane osobowe nie są nam już dłużej potrzebne do celu przetwarzania, Państwo potrzebują jednak tych danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń, lub

- Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1, o ile nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze prawnie uzasadnione powody przeważają nad Państwa interesem.

8.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Na Państwa wniosek otrzymamy Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i przekażemy je innemu podmiotowi przetwarzającemu, o ile podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda lub następuje to w celu wykonania umowy i odbywa się to w sposób zautomatyzowany.

8.6 Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które następuje na podstawie art. 6 ustęp 1 litery e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku nie będziemy już dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu lub wykonywaniu lub obronie naszych roszczeń prawnych.

8.7 Prawo wniesienia skargi: Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas dotyczących Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2021