Allgemeine Nutzungsbedingungen für die App „myAmaRouter“

Ogólne warunki korzystania z aplikacji „myAmaRouter”

1. Dostawca

spółka AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG („AMAZONE”)
Rejestr handlowy prowadzony przez Sąd rejonowy w Osnabrück
Numer w rejestrze handlowym: HRA 2716
Numer identyfikacji podatkowej: DE117583895

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen – Niemcy

Telefon: +49 (0)5405 501-0
Faks: +49 (0)5405 501-147
E-mail: amazone@amazone.net
Nazwa domeny: https://amazone.net/de

Zarząd:

spółka HD International SE (Societas Europaea), reprezentowana przez prezesa Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hermeyer i Dr. Rainer Resch

poprzez myAmaRouter (zwaną dalej „aplikacją myAmaRouter”) oferuje Państwu aplikację, która umożliwi Państwu szybką i łatwą wymianę danych zlecenia (ISOXML) między kontem Agrirouter a AmaTron4.

Pamiętajcie Państwo, że do korzystania z aplikacji myAmaRouter potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe i ewentualnie dodatkowy sprzęt.

2. Zakres obowiązywania

2.1 Niniejsze warunki korzystania (zwane dalej „warunkami korzystania”) dotyczą korzystania z oferowanej przez nas aplikacji myAmaRouter, jak również wszystkich powiązanych z nią usług.

2.2 Mogą Państwo uzyskać wgląd do aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania, zapisywać je i drukować w dowolnym momencie na stronie internetowej [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/nutzungsbedingung-myamarouter-66382], jak również w aplikacji myAmaRouter. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach korzystania, które nie dotyczą istotnych postanowień umownych. Istotne postanowienia umowne to te, które dotyczą głównych zobowiązań stron umowy do świadczenia lub w inny sposób znacząco określają stosunek równoważności między stronami umowy.

2.3 W przypadku korzystania z odpowiedniego sklepu w celu dokonania zakupu aplikacji obowiązują warunki odpowiedniego sklepu, którego wybór zależny jest od urządzenia końcowego. Jeżeli warunki danego sklepu dotyczące nabycia aplikacji są sprzeczne z niniejszymi warunkami korzystania, wówczas pierwszeństwo mają niniejsze warunki korzystania.

3. Zawarcie umowy i przedmiot umowy

3.1 Wyrażając zgodę na niniejsze warunki korzystania, jak również oświadczenie o ochronie danych (por. numer 12) (poprzez kliknięcie „Zgadzam się”), między Państwem a nami zostaje zawarta umowa o korzystanie z aplikacji myAmaRouter zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania.

3.2 Przyznajemy w ten sposób Państwu proste, niezbywalne prawo do korzystania z aplikacji myAmaRouter w celu udoskonalenia wymiany danych dotyczących zlecenia między Państwa kontem Agrirouter a Państwa AmaTron4 zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania. W tym celu aplikacja myAmaRouter zapewnia Państwu różne informacje i usługi. Są Państwo uprawnieni wyłącznie do wykorzystywania w tym celu informacji wyświetlanych przez aplikację myAmaRouter. Komercyjne wykorzystanie lub rozpowszechnianie informacji jest zabronione.

3.3 Nie są Państwo uprawnieni do kopiowania aplikacji i jej treści w całości lub w części. Ponadto zabrania się Państwu dekompilowania aplikacji myAmaRouter.

4. Wymagania dotyczące korzystania

4.1 Korzystanie z aplikacji myAmaRouter na ogół wymaga spełnienia następujących warunków:

- AmaTron 4 wyposażony w pakiet AmaTron4 Connect.

- Konto Agrirouter.

- Dostępność usługi internetowej Agrirouter; nie jest ona obsługiwana przez nas osobiście, lecz przez spółkę DKE-Data GmbH & Co. KG.

4.2 Aby móc korzystać z aplikacji myAmaRouter, potrzebują Państwo także mobilnego urządzenia końcowego, które musi spełniać następujące wymogi techniczne:

- ekran o przekątnej co najmniej 4,5 cala. W związku z dalszym rozwojem technicznym zarówno mobilnych urządzeń końcowych, jak również aplikacji myAmaRouter, wymogi techniczne są regularnie dostosowywane, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. Już dzisiaj zwracamy uwagę na to, że przyszłe zmiany wymogów technicznych mogą prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli już dłużej korzystać z aplikacji myAmaRouter lub nie będą Państwo mogli z niej korzystać w pełnym zakresie.

4.3 Ponadto do korzystania z aplikacji myAmaRouter potrzebny będzie następujący dodatkowy sprzęt (w zależności od funkcji):

- AMAZONE WiFi stick do AmaTron 4 (zawarty w pakiecie AmaTron4 Connect)

W maszynie AMAZONE sprzęt musi być prawidłowo zainstalowany i sprawny, a mobilne urządzenie końcowe musi być połączone z Internetem / siecią komórkową.

4.4 Korzystanie z aplikacji myAmaRouter wymaga korzystania z połączenia internetowego o wystarczającej szybkości transmisji danych. Może to generować koszty, które będą musieli Państwo ponieść. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z aplikacji myAmaRouter może być w związku z tym ograniczone przestrzennie do obszaru odbioru i nadawania stacji radiowych Państwa operatora sieci.

4.5 Usługa aplikacji myAmaRouter jest dostępna wyłącznie w Niemczech, we Francji, w Holandii, Belgii, Danii, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polsce, Irlandii, na Łotwie, w Estonii i w Wielkiej Brytanii.

5. Funkcje aplikacji myAmaRouter, zakres usług

5.1 Funkcje aplikacji myAmaRouter obejmują:

- Wymianę danych dotyczących zlecenia (w formacie ISOXML) między kontem Agrirouter a AmaTron 4

5.2 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zakresu usług aplikacji myAmaRouter, pod warunkiem, że taka modyfikacja jest dla Państwa akceptowalna w odniesieniu do całkowitego zakresu uzgodnionej usługi. Modyfikacja zakresu usług jest dopuszczalna w szczególności, jeżeli:

- oferowane są dodatkowe funkcje usług lub rozszerzenie istniejących funkcji usług;

- modyfikacja zakresu usług nie jest istotna, jednak jest niezbędna ze względu na innowacje techniczne lub nowe wymogi regulacyjne;

- parametry kalkulacyjne istotne dla świadczenia usług uległy w późniejszym okresie zmianie, jeśli zmiana ta nie była dla nas racjonalnie przewidywalna w momencie zawierania umowy, modyfikacja nie stanowi istotnej zmiany zakresu usług i jest niezbędna do zapewnienia rentowności oferty aplikacji myAmaRouter; lub

- zmiany techniczne w maszynie / maszynach AMAZONE, których dotyczy serwis aplikacji myAmaRouter, warunkują tę modyfikację.

5.3 Dalsze modyfikacje zakresu usług, w przypadku których powyższe założenia nie są spełnione, zaoferujemy Państwu na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji (np. e-mail) z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, staną się one częścią umowy. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na dalsze modyfikacje oferowane w określonym przez nas odpowiednim terminie co najmniej czterech tygodni lub jeżeli cofną Państwo swoją zgodę, wówczas będziemy uprawnieni do wypowiedzenia istniejącej umowy o korzystanie ze skutkiem na w planowany termin wejścia w życie modyfikacji. W tym przypadku zwrócimy Państwu wynagrodzenie zapłacone przez Państwa za cały okres obowiązywania umowy proporcjonalnie do czasu jej obowiązywania.

5.4 Usługi świadczone w ramach aplikacji myAmaRouter są świadczone wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (np. Internet, telefonia komórkowa).

5.5 W odniesieniu do dokładności danych i informacji, jak również dostępności usług aplikacji myAmaRouter, odsyłamy wyraźnie do punktu 8.

6. Okres obowiązywania umowy

Uprawnienie do korzystania z aplikacji myAmaRouter wygasa automatycznie wraz z wygaśnięciem odpowiedniej umowy licencyjnej zawartej między stałym przedstawicielem handlowym a klientem w ramach pakietu AmaTron4 Connect.

7. Koszty

7.1 Aplikację myAmaRouter można pobrać bezpłatnie. Dodatkowe koszty powstają wyłącznie w przypadku dodatkowego sprzętu wymaganego do poszczególnych funkcji i aktywacji funkcji (patrz nr 4). Ponadto w okresie obowiązywania umowy nie pobieramy żadnych odrębnych opłat za korzystanie z aplikacji myAmaRouter.

7.2 Koszty związane z transmisją danych przy korzystaniu z aplikacji myAmaRouter muszą Państwo ponosić sami.

8. Dostępność i rękojmia

8.1 Nie udzielamy żadnej rękojmi ani gwarancji pod kątem prawidłowości udostępnianych informacji, bezpieczeństwa aplikacji myAmaRouter, jak również jej nieprzerwanej dostępności. Wartości ustawień proponowane w aplikacji myAmaRouter dla maszyny AMAZONE są wyłącznie zaleceniami i nie zastępują kontroli dokonywanej samodzielnie przez użytkownika.

8.2 Świadczenie usług wymaga sprawności działania i gotowości operacyjnej mobilnego urządzenia końcowego. Zakłócona lub opóźniona transmisja danych może zatem prowadzić do nieprawidłowego działania aplikacji myAmaRouter. Negatywny wpływ na usługi mogą mieć również warunki atmosferyczne, warunki topograficzne, lokalizacja maszyny AMAZONE lub przeszkody fizyczne (np. mosty i budynki).

8.3 Ponadto dostępność może być uzależniona od przyczyn takich jak siła wyższa, w tym strajki, lokauty i zarządzenia urzędowe, jak również od krótkoterminowych niedoborów zdolności wytwórczych spowodowanych szczytowymi obciążeniami usług lub zakłóceniami w obszarze systemów telekomunikacyjnych osób trzecich.

8.4 Zwracamy również uwagę na to, że nie my osobiście, lecz spółka DKE-Data GmbH & Co. KG jest odpowiedzialna zarówno za administrowanie Państwa kontem Agrirouter, jak również za obsługę usługi internetowej Agrirouter. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy rękojmi za dostępność usług, za które odpowiada spółka DKE-Data GmbH & Co. KG.

8.5 Odpowiedzialności za działanie i gotowość operacyjną Państwa mobilnego urządzenia końcowego nie ponosimy my, lecz Państwo osobiście.

9. Wskazówki dotyczące korzystania

Aplikacja myAmaRouter w żadnym wypadku nie może zastąpić instrukcji obsługi Państwa produktu AMAZONE. Dlatego zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczną obsługę naszych produktów. Maszyny AMAZONE, dla których zarezerwowali Państwo aplikację myAmaRouter, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które są dostatecznie zaznajomione z ich obsługą i przeszkolone w zakresie ich obsługi.

10. Odpowiedzialność

10.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki awarii, przerw i trudności w funkcjonowaniu usług, w szczególności w przypadkach opisanych pod numerem 8 i 9.

10.2 Przejmujemy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie usługi

10.2.1 w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia,

10.2.2 w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,

10.2.3 w przypadku przyrzeczeń udzielenia gwarancji, jeżeli zostały udzielone, ​​i

10.2.4 o ile zakres zastosowania Ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

10.3 Jeżeli my, nasi ustawowi przedstawiciele lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie usługi, po prostu w sposób niedbały naruszymy istotne zobowiązania umowne, których wypełnienie w ogóle umożliwia należyte wykonanie umowy i co do których wypełnienia mogą mieć Państwo zaufanie (tzw. zasadnicze zobowiązania), wówczas nasza odpowiedzialność ogranicza się pod względem wysokości do szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia zwyczajowo można się spodziewać.

10.4 W pozostałych przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za odszkodowania.

11. Sprzedaż lub przekazanie maszyny na stałe

11.1 Bez naszej zgody nie mogą Państwo przenieść zawartej z AMAZONE istniejącej umowy o korzystanie z aplikacji myAmaRouter na osoby trzecie. Dotyczy to również przypadku, gdy sprzedają Państwo maszynę AMAZONE lub przekazują ją na stałe osobie trzeciej.

11.2 Są Państwo zobowiązani poinformować osobę trzecią, której sprzedają Państwo swoją maszynę AMAZONE lub której na stałe przekazują Państwo swoją maszynę AMAZONE, o wszelkich aktywnych lub nieaktywnych usługach w ramach aplikacji myAmaRouter.

12. Ochrona danych osobowych

W odniesieniu do tej kwestii odsyłamy do naszego oświadczenia o ochronie danych dla aplikacji myAmaRouter, do którego można uzyskać wgląd w aplikacji myAmaRouter, w odpowiednim sklepie, w którym dokonano zakupu aplikacji, jak również pod adresem [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/datenschutzerklaerung-myamarouter-66380].

13. Postanowienia końcowe

13.1 Wyłączną właściwość posiada sąd w D-49205 Hasbergen, w Niemczech. Mamy prawo do wniesienia pozwu również w sądzie właściwym dla klienta lub w każdym innym sądzie, który może być właściwy na mocy prawa krajowego i międzynarodowego.

13.2 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.