Allgemeine Nutzungsbedingungen für die App „mySeeder“

Ogólne warunki korzystania z aplikacji „mySpreader”

1. Dostawca

Spółka AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG („AMAZONE”)

Rejestr handlowy prowadzony przez Sąd rejonowy w Osnabrück

Numer w rejestrze handlowym: HRA 2716
Numer identyfikacji podatkowej: DE117583895
Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen – Niemcy

Telefon: +49 (0)5405 501-0
Faks: +49 (0)5405 501-147
E-mail: amazone@amazone.net
Nazwa domeny: https://amazone.net/de

Zarząd:

spółka HD International SE (Societas Europaea), reprezentowana przez prezesa Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hermeyer i Dr. Rainer Resch

poprzez mySpreader (zwaną dalej „aplikacją mySpreader”) oferuje Państwu aplikację, która umożliwi Państwu szybkie i łatwe ustawienie Państwa rozsiewacza AMAZONE, kontrolę i optymalizację rozdziału poprzecznego rozsiewacza nawozów.

Pamiętajcie Państwo, że do korzystania z aplikacji mySpreader potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe i ewentualnie dodatkowy sprzęt.

2. Zakres obowiązywania

2.1 Niniejsze warunki korzystania (zwane dalej „warunkami korzystania”) dotyczą korzystania z oferowanej przez nas aplikacji mySpreader, jak również wszystkich powiązanych z nią usług.

2.2 Mogą Państwo uzyskać wgląd do aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania, zapisywać je i drukować w dowolnym momencie na stronie internetowej [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/nutzungsbedingung-myspreader-66374], jak również w aplikacji mySpreader. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach korzystania, które nie dotyczą istotnych postanowień umownych. Istotne postanowienia umowne to te, które dotyczą głównych zobowiązań stron umowy do świadczenia lub w inny sposób znacząco określają stosunek równoważności między stronami umowy.

2.3 W przypadku korzystania z odpowiedniego sklepu w celu dokonania zakupu aplikacji obowiązują warunki odpowiedniego sklepu, którego wybór zależny jest od urządzenia końcowego. Jeżeli warunki danego sklepu dotyczące nabycia aplikacji są sprzeczne z niniejszymi warunkami korzystania, wówczas pierwszeństwo mają niniejsze warunki korzystania.

3. Zawarcie umowy i przedmiot umowy

3.1 Wyrażając zgodę na niniejsze warunki korzystania i oświadczenie o ochronie danych (por. numer 12) (poprzez kliknięcie „Zgadzam się”), między Państwem a nami zostaje zawarta umowa o korzystanie z aplikacji mySpreader zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania.

3.2 Przyznajemy w ten sposób Państwu proste, niezbywalne prawo do korzystania z aplikacji mySpreader w celu udoskonalenia rozsiewania nawozu zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania. W tym celu aplikacja mySpreader zapewnia Państwu różne informacje i usługi. Są Państwo uprawnieni wyłącznie do wykorzystywania w tym celu informacji wyświetlanych przez aplikację mySpreader. Komercyjne wykorzystanie lub rozpowszechnianie informacji jest zabronione.

3.3 Nie są Państwo uprawnieni do kopiowania aplikacji w całości lub w części. Ponadto zabrania się Państwu dekompilowania aplikacji mySpreader.

4. Wymagania dotyczące korzystania

4.1 Korzystanie z aplikacji mySpreader na ogół wymaga spełnienia następujących warunków:

- Aplikacji mySpreader można używać wyłącznie z maszyną AMAZONE.

- Maszyna AMAZONE musi być wyposażona w terminal i pakiet Spreader Connect.

4.2 Aby móc korzystać z aplikacji mySpreader, potrzebują Państwo także mobilnego urządzenia końcowego, które musi spełniać następujące wymogi techniczne:

- Kamera o rozdzielczości co najmniej 5 MP. W związku z dalszym rozwojem technicznym zarówno mobilnych urządzeń końcowych, jak również aplikacji mySpreader, wymogi techniczne są regularnie dostosowywane. Już dzisiaj zwracamy uwagę na to, że przyszłe zmiany wymogów technicznych mogą prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli już dłużej korzystać z aplikacji mySpreader lub nie będą Państwo mogli z niej korzystać w pełnym zakresie.

4.3 Ponadto do korzystania z aplikacji mySpreader potrzebny będzie następujący dodatkowy sprzęt (w zależności od funkcji):

- Adapter Bluetooth AMAZONE (do przesyłania parametrów ustawień do maszyny za pośrednictwem Bluetooth)

- Maty EasyCheck (do funkcji EasyCheck)

- Zbiorniki wychwytujące (do funkcji „mobilne stanowisko badawcze”)

W maszynie AMAZONE sprzęt musi być prawidłowo zainstalowany i sprawny, a mobilne urządzenie końcowe musi być połączone z Internetem / siecią komórkową w celu zapewnienia synchronizacji danych.

4.4 Korzystanie z aplikacji mySpreader wymaga korzystania z połączenia internetowego o wystarczającej szybkości transmisji danych. Może to generować koszty, które będą musieli Państwo ponieść. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z aplikacji mySpreader może być w związku z tym ograniczone przestrzennie do obszaru odbioru i nadawania stacji radiowych Państwa operatora sieci.

4.5 Usługa aplikacji mySpreader jest dostępna wyłącznie w Niemczech, we Francji, w Holandii, Belgii, Danii, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polsce, Irlandii, na Łotwie, w Estonii i w Wielkiej Brytanii.

5. Funkcje aplikacji mySpreader, zakres usług

5.1 Funkcje aplikacji mySpreader obejmują:

- Pobieranie i wyświetlanie zaleceń dotyczących ustawień dla Państwa rozsiewacza nawozów AMAZONE

- Bezprzewodową transmisję zaleceń dotyczących ustawień

- Określenie optymalnych obrazów wysiewu mieszanek nawozowych (tylko dla rozsiewaczy z mechanizmem roztrząsającym TS) - EasyMix

- Dokumentowanie procesów roztrząsania (lub ustawień maszyny dla danego procesu)

- Optymalizację obrazu rozsiewu za pomocą EasyCheck

- Optymalizację obrazu rozsiewu za pomocą mobilnego stanowiska badawczego

5.2 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zakresu usług aplikacji mySpreader, pod warunkiem, że taka modyfikacja jest dla Państwa akceptowalna w odniesieniu do całkowitego zakresu uzgodnionej usługi. Modyfikacja zakresu usług jest dopuszczalna w szczególności, jeżeli:

- oferowane są dodatkowe funkcje usług lub rozszerzenie istniejących funkcji usług;

- modyfikacja zakresu usług nie jest istotna, jednak jest niezbędna ze względu na innowacje techniczne lub nowe wymogi regulacyjne;

- parametry kalkulacyjne istotne dla świadczenia usług uległy w późniejszym okresie zmianie, jeśli zmiana ta nie była dla nas racjonalnie przewidywalna w momencie zawierania umowy, modyfikacja nie stanowi istotnej zmiany zakresu usług i jest niezbędna do zapewnienia rentowności oferty aplikacji mySpreader; lub

- zmiany techniczne w maszynie / maszynach AMAZONE, których dotyczy serwis aplikacji mySpreader, warunkują tę modyfikację.

5.3 Dalsze modyfikacje zakresu usług, w przypadku których powyższe założenia nie są spełnione, zaoferujemy Państwu na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji (np. e-mail) z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, staną się one częścią umowy. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na dalsze modyfikacje oferowane w określonym przez nas odpowiednim terminie co najmniej czterech tygodni lub jeżeli cofną Państwo swoją zgodę, wówczas będziemy uprawnieni do wypowiedzenia istniejącej umowy o korzystanie ze skutkiem na w planowany termin wejścia w życie modyfikacji. W tym przypadku zwrócimy Państwu wynagrodzenie zapłacone przez Państwa za cały okres obowiązywania umowy proporcjonalnie do czasu jej obowiązywania.

5.4 Usługi świadczone w ramach aplikacji mySpreader są świadczone wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (np. Internet, telefonia komórkowa).

5.5 W odniesieniu do dokładności danych i informacji, jak również dostępności usług aplikacji mySpreader, odsyłamy wyraźnie do punktu 8.

6. Okres obowiązywania umowy

Umowa o korzystanie z aplikacji mySpreader wygasa automatycznie wraz z wygaśnięciem umowy licencyjnej zawartej między stałym przedstawicielem handlowym a klientem w ramach pakietu Spreader Connect.

7. Koszty

7.1 Aplikację mySpreader można pobrać bezpłatnie. Dodatkowe koszty powstają wyłącznie w przypadku dodatkowego sprzętu wymaganego do poszczególnych funkcji i aktywacji funkcji (patrz nr 4). Ponadto w okresie obowiązywania umowy nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z aplikacji mySpreader.

7.2 Koszty związane z transmisją danych przy korzystaniu z aplikacji mySpreader muszą Państwo ponosić sami.

8. Dostępność i rękojmia

8.1 Nie udzielamy żadnej rękojmi ani gwarancji pod kątem prawidłowości udostępnianych informacji, bezpieczeństwa aplikacji mySpreader, jak również jej nieprzerwanej dostępności. Wartości ustawień proponowane w aplikacji mySpreader dla maszyny AMAZONE są wyłącznie zaleceniami i nie zastępują kontroli dokonywanej samodzielnie przez użytkownika.

8.2 Świadczenie usług wymaga sprawności działania i gotowości operacyjnej mobilnego urządzenia końcowego. Zakłócona lub opóźniona transmisja danych może zatem prowadzić do nieprawidłowego działania aplikacji mySpreader. Negatywny wpływ na usługi mogą mieć również warunki atmosferyczne, warunki topograficzne, lokalizacja maszyny AMAZONE lub przeszkody fizyczne (np. mosty i budynki).

8.3 Ponadto dostępność może być uzależniona od przyczyn takich jak siła wyższa, w tym strajki, lokauty i zarządzenia urzędowe, jak również od krótkoterminowych niedoborów zdolności wytwórczych spowodowanych szczytowymi obciążeniami usług lub zakłóceniami w obszarze systemów telekomunikacyjnych osób trzecich.

8.4 Odpowiedzialności za działanie i gotowość operacyjną Państwa mobilnego urządzenia końcowego nie ponosimy my, lecz Państwo osobiście.

9. Wskazówki dotyczące korzystania

9.1 Aplikacja mySpreader w żadnym wypadku nie może zastąpić instrukcji obsługi Państwa produktu AMAZONE. Dlatego zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczną obsługę naszych produktów. Maszyny AMAZONE, dla których zarezerwowali Państwo aplikację mySpreader, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które są dostatecznie zaznajomione z ich obsługą i przeszkolone w zakresie ich obsługi.

9.2 Aplikacja mySpreader podaje Państwu jedynie informacje o parametrach fizycznych. Pozwoli to Państwu na przykład uzyskać informacje o fizycznych aspektach procesu mieszania i rozsiewania przy użyciu samodzielnie zdefiniowanej mieszanki nawozów. Należy przy tym koniecznie pamiętać, że aplikacja mySpreader nie może uwzględniać właściwości chemicznych substancji, przez co mogą powstawać potencjalnie niebezpieczne mieszaniny (wybuchowe, toksyczne itd.). Dlatego też wcześniej należy upewnić się, czy substancje mogą być bezpiecznie wprowadzane do procesu mieszania i roztrząsania.

10. Odpowiedzialność

10.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki awarii, przerw i trudności w funkcjonowaniu usług, w szczególności w przypadkach opisanych pod numerem 8 i 9.

10.2 Przejmujemy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie usługi

10.2.1 w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia,

10.2.2 w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,

10.2.3 w przypadku przyrzeczeń udzielenia gwarancji, jeżeli zostały udzielone, ​​i

10.2.4 o ile zakres zastosowania Ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

10.3 Jeżeli my, nasi ustawowi przedstawiciele lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie usługi, po prostu w sposób niedbały naruszymy istotne zobowiązania umowne, których wypełnienie w ogóle umożliwia należyte wykonanie umowy i co do których wypełnienia mogą mieć Państwo zaufanie (tzw. zasadnicze zobowiązania), wówczas nasza odpowiedzialność ogranicza się pod względem wysokości do szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia zwyczajowo można się spodziewać.

10.4 W pozostałych przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za odszkodowania.


11. Sprzedaż lub przekazanie pojazdu na stałe

11.1 Bez naszej zgody nie mogą Państwo przenieść zawartej z AMAZONE istniejącej umowy o korzystanie z aplikacji mySpreader na osoby trzecie. Dotyczy to również przypadku, gdy sprzedają Państwo maszynę AMAZONE lub przekazują ją na stałe osobie trzeciej.

11.2 Są Państwo zobowiązani poinformować osobę trzecią, której sprzedają Państwo swoją maszynę AMAZONE lub której na stałe przekazują Państwo swoją maszynę AMAZONE, o wszelkich aktywnych lub nieaktywnych usługach w ramach aplikacji mySpreader.

12. Ochrona danych osobowych

W odniesieniu do tej kwestii odsyłamy do naszego oświadczenia o ochronie danych dla aplikacji mySpreader, do którego można uzyskać wgląd w aplikacji mySeeder, w odpowiednim sklepie, w którym dokonano zakupu aplikacji, jak również pod adresem [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/datenschutzerklaerung-myspreader-66372].

13. Postanowienia końcowe

13.1 Wyłączną właściwość posiada sąd w D-49205 Hasbergen, w Niemczech. Mamy prawo do wniesienia pozwu również w sądzie właściwym dla klienta lub w każdym innym sądzie, który może być właściwy na mocy prawa krajowego i międzynarodowego.

13.2 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.