Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśni Państwu, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe (zwane dalej w skrócie „danymi“) w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji oraz treści, jak również zewnętrznych stron internetowych, jak np. nasz profil w mediach społecznościowych (zwane dalej łącznie „ofertą online“). W odniesieniu do zastosowanych pojęć, jak np. „przetwarzanie“ lub „administrator“ odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Administrator

AMAZONE Polska sp. z. o. o.
Company director: Roland Kratz  
Ul. Miodowa 14 ‒00-246 Warschau
Adres e-mail: [email protected]
Link do impressum
Kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]

Rodzaje przetwarzanych danych:

 • Dane dotyczące stanu (np. nazwiska, adresy).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane dotyczące treści (np., wprowadzone teksty, fotografie, wideo).
 • Dane dotyczące użytkowania (np., odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu).
 • Metadane /dane dotyczące komunikacji (np., informacje o urządzeniach, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownik oferty online (Osoby, których dane dotyczą zwane są dalej wspólnie również „użytkownikami“.).

Cel przetwarzania

 • Udostępnienie oferty online, jej funkcji i treści.
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania o kontakt i komunikacja z użytkownikami.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Pomiar zasięgu / marketing

Zastosowane pojęcia

„Dane osobowe“ oznaczają wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznaje się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez przyporządkowanie jej do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedna bądź kilka szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Przetwarzanie“ oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych w związku z danymi osobowymi za pomocą zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych procedur. Pojęcie to ma szeroki zasięg i obejmuje praktycznie każdego rodzaju postępowanie z danymi.

„Pseudonimizacja“ oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby danych osobowych nie można było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają, że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Profilowanie“ oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, że dane osobowe wykorzystywane są do oceny niektórych aspektów osobowych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub przemieszczania się.

Mianem „administratora“ określa się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

„Podmiot przetwarzający“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Zasadnicze podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy Państwa o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wskazana w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, wówczas obowiązuje, co następuje: Podstawę prawną pozyskiwania zgód stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawę prawną przetwarzania danych w celu wykonywania naszych świadczeń i realizacji środków umownych, jak również udzielania odpowiedzi na zapytania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawę prawną przetwarzania danych w celu spełniania naszych prawnych zobowiązań stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast podstawę prawną przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 32 RODO uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, jak również ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wprowadzamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami.

Do środków tych zaliczają się w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, jak również kontrolę dotyczącego ich dostępu technicznego, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczenia dostępności i ich separacji. Ponadto stworzyliśmy procedury, które zapewniają wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwania danych i reakcji na zagrożenie danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już w momencie tworzenia bądź też wyboru sprzętu komputerowego, oprogramowania, jak również procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez ochronę danych w fazie projektowania oraz domyślną ochronę danych (art. 25 RODO).

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i osobami trzecimi

O ile w ramach przetwarzania przez nas danych ujawniamy dane w stosunku do innych osób i przedsiębiorstw (podmioty przetwarzające lub osoby trzecie), przekazujemy im dane lub w inny sposób przyznajemy im dostęp do danych, wówczas następuje to wyłącznie na podstawie ustawowego zezwolenia (np. jeżeli przekazanie danych osobom trzecim, jak dostawcy usług płatniczych, jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, jeżeli przewiduje to zobowiązanie prawne lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku zaangażowania zleceniobiorców, webhosterów etc.).

Jeżeli zlecamy przetwarzanie danych osobom trzecim na podstawie tzw. „umowy o przetwarzanie danych“, wówczas następuje to na podstawie art. 28 RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tzn. poza terytorium Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) lub jeżeli odbywa się to w ramach korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania, bądź też przekazywania danych osobom trzecim, wówczas następuje to wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do spełniania naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, n podstawie prawnego zobowiązania lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, dane przetwarzamy lub zlecamy ich przetwarzanie w państwie trzecim wyłącznie w przypadku zaistnienia szczególnych przesłanek zgodnie z art. 44 nn. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie następuje np. na podstawie specjalnych gwarancji, jak oficjalnie uznane stwierdzenie stopnia ochrony danych odpowiadającego wymogom UE (np. dla USA poprzez „Privacy Shield“) lub przestrzegania oficjalnie uznanych specjalnych umownych zobowiązań (tak zwane „standardowe klauzule umowne“).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia tego, czy konkretne dane są przetwarzane, oraz prawo do informacji na temat tych danych, jak również prawo do uzyskania dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 RODO.

Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo, aby zażądać uzupełnienia dotyczących Państwa danych lub sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych.
Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo, aby zażądać niezwłocznego usunięcia określonych danych, bądź też alternatywnie zgodnie z art. 18 RODO zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo żądać, aby zgodnie z art. 20 RODO otrzymali Państwo dotyczące Państwa dane, które nam Państwo udostępnili, oraz żądać ich przekazania innym administratorom.
Ponadto zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Prawo wycofania zgody

Mają Państwo prawo, aby zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO wycofać udzielone zgody ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, które dokonane zostało na podstawie zgody obowiązującej do momentu jej wycofania. Informację o wycofaniu zgody prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Prawo wniesienia sprzeciwu

W każdym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych w przyszłości zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw można wyrazić w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Informację o sprzeciwie prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Cookies i prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego

Mianem „cookies“ określane są niewielkie pliki, które zapisywane są na komputerach użytkowników. W ramach plików cookies mogą być zapisywane różne informacje. Plik cookie służy w pierwszym rzędzie do tego, aby zapisywać informacje na temat użytkownika (albo na temat urządzenia, na którym zapisywany jest plik cookie) w trakcie lub po zakończeniu jego odwiedzin stron internetowych w ramach oferty online. Mianem tymczasowych plików cookies, bądź „sesyjnych cookies“ bądź też „cookies przejściowych“ określane są pliki cookies, które usuwane są po tym, jak użytkownik opuści stronę z ofertą online i zamknie swoją przeglądarkę. W takim pliku cookie może zostać zapisana np. zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub status logowania. Mianem „permanentnych“ lub „stałych“ określane są pliki cookies, które pozostają zapisane również po zamknięciu przeglądarki. W ten sposób zapisany może zostać np. status logowania, gdy użytkownicy odwiedzają daną stronę po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być zapisywane również informacje o zainteresowaniach użytkowników, które wykorzystywane są do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Mianem plików „cookies stron trzecich“ określane są pliki cookies, które oferowane są przez innych usługodawców niż administrator, który zajmuje się ofertą online (w przeciwnym przypadku, gdy są to wyłącznie jego pliki cookies, mówimy o plikach „cookies strony pierwszej“).
Możemy stosować tymczasowe i stałe pliki cookies i powiadamiamy o tym w ramach naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Jeżeli użytkownicy nie chcieliby, aby na ich komputerach zapisywane były pliki cookies, uprasza się ich o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych ich przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą zostać usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie zapisywania plików cookies może prowadzić do ograniczenia działania strony z ofertą online.

Generalny sprzeciw wobec stosowania plików cookies wykorzystywanych do celów marketingu online można oświadczyć w przypadku wielości usług, przede wszystkim w przypadku śledzenia, poprzez amerykańską stronę internetową http://www.aboutads.info/choices/ lub poprzez stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto zapisywanie plików cookies można uniemożliwić poprzez wyłączenie tej funkcji w ustawieniach przeglądarki. Należy zwrócić uwagę na to, że wówczas możliwe będzie, że nie będzie można używać wszystkich funkcji strony z ofertą online.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane mogą zostać usunięte lub ich przetwarzanie może zostać ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 RODO. Jeżeli w ramach niniejszego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych nie podano wyraźnie, wówczas zapisane u nas dane zostaną usunięte natychmiast po tym, jak nie będą już one niezbędne do osiągnięcia ich celu przeznaczenia, a usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne ustawowe zobowiązania do ich przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są one niezbędne do innych i ustawowo dopuszczalnych celów, wówczas ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Obowiązuje do np. w przypadku danych, które muszą być przechowywane ze względów prawa handlowego lub prawa podatkowego.

Zgodnie z ustawowymi wytycznymi w Niemczech przechowywanie trwa w szczególności przez okres 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO [Ordynacja podatkowa], 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB [Kodeks spółek handlowych] (księgi, zapiski, sprawozdania z działalności, dowody księgowe, księgi handlowe, dokumenty istotne do celów opodatkowania etc.) i przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 nr 2 i 3, ust. 4 HGB (listy handlowe).

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi w Austrii przechowywanie trwa w szczególności przez okres 7 lat zgodnie z § 132 ust. 1 BAO [Federalna ordynacja podatkowa] (dokumenty księgowe, dowody / faktury, konta, dowody, dokumenty handlowe, zestawienie przychodów i wydatków etc.), przez okres 22 lat w związku z nieruchomościami gruntowymi i przez okres 10 lat w przypadku dokumentów w związku ze świadczeniami wykonywanymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi, które wykonywane są na rzecz osób nie będących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE i w przypadku których korzysta się z usług Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Przetwarzanie w związku z działalnością biznesową

Dodatkowo przetwarzamy

 • Dane umowne (np. przedmiot umowy, okres umowny, kategoria klienta).
 • Dane dotyczące płatności (np. dane konta bankowego, historia płatności)
  naszych Klientów, interesantów i partnerów biznesowych w celu wykonywania świadczeń umownych, na potrzeby obsługi i opieki klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.

Realizacja zamówień w sklepie internetowym i konto klienta

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach procesów związanych z zamówieniami w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór oraz zamówienie wybranych produktów i usług, jak również dokonanie za nie zapłaty i ich doręczenia, bądź też ich wykonanie.

Do przetwarzanych danych należą dane dotyczące stanu, dane dotyczące komunikacji, dane umowne, dane dotyczące płatności, a do osób, których przetwarzanie danych dotyczy, należą nasi klienci, interesanci i pozostali partnerzy biznesowi. Przetwarzanie dokonywane jest w celu wykonywania usług umownych w ramach prowadzenia sklepu internetowego, rozliczeń, dostawy i obsługi klienta. Stosujemy przy tym pliki cookies sesyjne n potrzeby zapisywania zawartości koszyka zakupowego oraz stałe pliki cookies na potrzeby zapisywania statusu logowania.
Przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja procesów zamówień) i c (ustawowo niezbędna archiwizacja) RODO. Konieczne są przy tym określone jako niezbędne informacje do zawarcia i wykonania umowy. Dane ujawniamy w stosunku do osób trzecich wyłącznie w ramach dostawy, płatności lub w ramach ustawowych zezwoleń i zobowiązań w stosunku do doradców prawnych i organów publicznych. Dane te przetwarzane są w państwach trzecich wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (np. na życzenie klienta w przypadku dostawy i płatności).

Użytkownicy mogą opcjonalnie założyć konto użytkownika, za pomocą którego mogą uzyskać wgląd w szczególności do ich zamówień. W ramach rejestracji użytkownicy informowani są na temat niezbędnych obligatoryjnych danych. Konta użytkowników nie mają charakteru publicznego i nie mogą zostać zaindeksowane przez wyszukiwarki. Jeżeli użytkownicy wypowiedzą swoje konto użytkownika, wówczas ich dane odnoszące się do konta użytkownika zostaną usunięte z zastrzeżeniem sytuacji, gdy ich przechowywanie jest konieczne ze względów prawa handlowego lub prawa podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacje na koncie klienta pozostają zachowane do momentu jego usunięcia z następującą po tym archiwizacją w przypadku prawnego zobowiązania. Obowiązkiem użytkowników jest zabezpieczenie swoich danych przed końcem umowy w przypadku dokonanego wypowiedzenia.
W ramach rejestracji i ponownych zgłoszeń, jak również korzystania z naszych usług online, zapisujemy adres IP i czas każdorazowego działania użytkownika. Zapisanie następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów użytkowników w odniesieniu do ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym wykorzystaniem. Przekazywanie tych danych osobom trzecim zasadniczo nie ma miejsca, poza przypadkami, w których jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje do tego ustawowe zobowiązanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Usunięcie następuje po ustaniu ustawowych zobowiązań dotyczących gwarancji i tym podobnych zobowiązań. Konieczność przechowywania danych kontrolowana jest co trzy lata. W przypadku ustawowych zobowiązań do archiwizowania usunięcie następuje po ich ustaniu (koniec obowiązku przechowywania zgodnie z prawem handlowym (6 lat) i prawem podatkowym (10 lat)).

Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych, jak również w ramach organizacji naszego przedsiębiorstwa, księgowości finansowej i przestrzegania ustawowych zobowiązań, jak np. archiwizacja. Przetwarzamy przy tym te same dane, które przetwarzamy w ramach wykonywania naszych usług umownych. Podstawę przetwarzania stanowią art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przetwarzanie dotyczy klientów, interesantów, partnerów biznesowych i odwiedzających strony internetowe. Podstawę dla celu i naszego interesu w odniesieniu do przetwarzania danych stanowi administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, a więc zadania, które służą utrzymaniu naszej działalności biznesowej, realizacji naszych zadań i wykonywaniu naszych usług. Usuwanie danych w odniesieniu do usług umownych i komunikacji związanej z umowami odpowiada informacjom podanym w trakcie tych czynności przetwarzania.

Ujawniamy lub przekazujemy przy tym dane administracji finansowej, doradcom, jak np. doradcy podatkowi lub biegli rewidenci, jak również inne punkty poboru opłat i dostawcy usług płatniczych.

Ponadto na podstawie naszych interesów dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa zapisujemy informacje dotyczące dostawców, organizatorów i innych partnerów biznesowych, np. w celu nawiązania kontaktu w późniejszym czasie. Te w większości odnoszące się do przedsiębiorstw dane zasadniczo zapisujemy w sposób trwały.

Wskazówki dotyczące ochrony danych w procesie rekrutacyjnym

Przetwarzamy dane kandydatów wyłącznie na potrzeby i w ramach procesu rekrutacyjnego z zachowaniem zgodności z ustawowymi wytycznymi. Przetwarzanie danych kandydatów następuje w celu ustanowienia stosunku zatrudnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, § 26 BDSG [Federalna ustawa o ochronie danych osobowych], o ile przetwarzanie danych będzie dla nas konieczne np. w ramach procedur prawnych.

Proces rekrutacyjny zakłada, że kandydaci przekazują nam dane rekrutacyjne. Niezbędne dane rekrutacyjne - o ile oferujemy formularz online - oznaczone, w pozostałych przypadkach wynikają z opisów stanowisk i zasadniczo należą do nich informacje dotyczące osoby, adres pocztowy i kontaktowy i dokumenty należące do aplikacji, jak list motywacyjny, życiorys i świadectwa. Oprócz tego kandydaci mogą przekazywać nam dobrowolnie dodatkowe informacje.

Jeżeli w ramach postępowania rekrutacyjnego przekazane zostaną nam dobrowolnie szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, wówczas ich przetwarzanie następuje dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jak np. ciężkie upośledzenie lub pochodzenie etniczne). Jeżeli w ramach postępowania rekrutacyjnego do kandydatów skierowane zostanie zapytanie o szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, wówczas ich przetwarzanie następuje dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zawodu).

Kandydaci mogą przekazywać nam swoje dokumenty aplikacyjne za pomocą platformy rekrutacyjnej usługodawcy concludis GmbH na naszej stronie internetowej. Concludis GmbH jako podmiot przetwarzający przetwarza dla nas dane na podstawie umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Dane przekazywane są zgodnie ze stanem wiedzy technicznej w sposób zaszyfrowany.

Ponadto kandydaci mogą przekazywać nam swoje dokumenty aplikacyjne drogą e-mailową. Prosimy jednak, aby zwrócić przy tym uwagę na to, że e-maile zasadniczo są przesyłane jako nieszyfrowne i kandydaci sami muszą zapewnić szyfrowanie. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za sposób przekazania aplikacji między nadawcą a odbiorcą na naszym serwerze i zalecamy w związku z tym raczej wykorzystanie oferowanej na naszej stronie internetowej platformy rekrutacyjnej lub przesyłkę za pośrednictwem poczty. Oprócz aplikacji za pomocą formularza online i wiadomości e-mail kandydaci mają nadal do dyspozycji możliwość przesyłania nam aplikacji drogą pocztową.

Jeżeli kandydat udzieli nam na to zgody, udostępnione przez kandydatów dane mogą być przekazywane również następującym spółkom:

 • Amazonen Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, Heinrich-Dreyer-Straße 7 27798 Hude (Oldb.)
 • Amazone Technologie Leeden GmbH & Co. KG, Natrup-Hagener Str. 1 49545 Tecklenburg-Leeden
 • BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG, Rippachtalstraße 10, 04249 Leipzig
 • AMAZONE S.A. Auneau, Zone d'activité du Pays Alnélois, CS 20001, 28702 Auneau Cedex (Francja)
 • AMAZONE S.A. Forbach, 17, rue de la Verrerie, 57602 Forbach (Francja)

W przypadku zakończonej powodzeniem rekrutacji dane udostępnione przez kandydatów mogą być przez nas dalej przetwarzane na potrzeby stosunku zatrudnienia. W przeciwnym razie, jeżeli aplikacja na dane stanowisko nie zakończy się powodzeniem, dane kandydatów zostaną usunięte. Dane kandydatów zostaną usunięte również wtedy, gdy aplikacja zostanie wycofana, a tym samym odwołana, do czego kandydat w każdym momencie jest uprawniony.

Usunięcie następuje - z zastrzeżeniem uprawnionego wycofania się kandydata - po upływie okresu sześciu miesięcy, abyśmy mogli odpowiedzieć na ewentualne dalsze pytania dotyczące aplikacji i spełnić wymogi obowiązku udokumentowania wynikające z Ustawy o równym traktowaniu. Faktury dotyczące ewentualnego zwrotu kosztów podróży archiwizowane są zgodnie z wytycznymi prawa podatkowego.

Funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą założyć konto użytkownika. W ramach rejestracji użytkownicy informowani są w kwestii niezbędnych obligatoryjnych danych i dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na potrzeby udostępnienia konta użytkownika. Do przetwarzanych danych należą w szczególności informacje dotyczące logowania (nazwa, hasło, jak również adres e-mail). Wprowadzone w ramach rejestracji dane wykorzystywane są na potrzeby użytkowania konta użytkownika i do jego celów.

Użytkownicy mogą być informowani za pomocą wiadomości e-mail w kwestii informacji, które mają istotne znaczenie dla ich konta użytkownika, jak np. zmiany techniczne. Jeżeli użytkownicy wypowiedzieli konto użytkownika, wówczas ich dane odnoszące się do konta użytkownika zostają usunięte z zastrzeżeniem ustawowego zobowiązania do przechowywania danych. Obowiązkiem użytkowników jest zabezpieczenie swoich danych przed końcem umowy w przypadku dokonanego wypowiedzenia. Jesteśmy uprawnieni do tego, aby w sposób nieodwracalny usunąć wszelkie zapisane w okresie obowiązywania umowy dane użytkownika.

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i zgłoszenia, jak również użytkowania konta użytkownika zapisujemy adres IP i czas każdorazowego działania użytkownika. Zapisanie następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów użytkowników w odniesieniu do ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym wykorzystaniem. Zasadniczo nie następuje przekazanie tych danych osobom trzecim, poza sytuacjami, w których jest ono niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje do tego ustawowe zobowiązanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Adresy IP są anonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

Nawiązywanie kontaktu

Przy nawiązywaniu kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych) informacje podane przez użytkownika są przetwarzane na potrzeby opracowania zapytania o kontakt i jego załatwienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informacje podane przez użytkowników mogą być zapisywane w systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub w porównywalnej formie organizacji na potrzeby zapytań.

Usuwamy zapytania, o ile nie są one już niezbędne. Konieczność przechowywania sprawdzamy co dwa lata. Ponadto obowiązują ustawowe zobowiązania do archiwizacji.

Funkcja czatu na naszej stronie internetowej

Mogą Państwo skontaktować się z nami również, korzystając z funkcji czatu na naszej stronie internetowej. Dzięki funkcji czatu chcemy udostępnić Państwu szybki i skuteczny sposób, aby mogli się Państwo skontaktować z nami bezpośrednio, a tym samym poprawić naszą obsługę klienta. Za pośrednictwem funkcji czatu mogą Państwo komunikować się z naszymi dostępnymi kompetentnymi pracownikami w naszych godzinach pracy.

W przypadku funkcji czatu używamy widżetu czatu przedsiębiorstwa Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia. Podczas uruchamiania czatu przetwarzamy dane użytkowania (np. data i godzina połączenia, ilość przesyłanych danych) i metadane / dane komunikacyjne (np. typ / wersja przeglądarki, adres IP, używany system operacyjny, adres referencyjny URL). Ponadto, jeżeli Państwo podali te dane, przetwarzamy Państwa imię i / lub Państwa adres e-mail, jak również treść przesyłanych do nas przez Państwa wiadomości na czacie.

Przy wyświetlaniu naszej strony internetowej widżet czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript z serwera Userlike. Widżet czatu pod kątem technicznym stanowi kod źródłowy, który zostaje przekazany na Państwa komputer i umożliwia czat.

Przetwarzamy Państwa dane, aby opracować Państwa zapytanie. O ile Państwa zapytanie odnosi się do zawarcia umowy lub istniejącej już umowy zawartej przez Państwa z nami, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Poza tym przetwarzamy Państwa dane w celu świadczenia naszej obsługi klienta za pośrednictwem funkcji czatu na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, które zawsze uwzględniają również Państwa interes.

Zapisujemy przebieg czatu na okres wynoszący do trzech miesięcy, aby w przypadku ponownego nawiązania kontaktu oszczędzić Państwu obszernych wywodów na temat historii Państwa zapytania, na temat kontroli jakości naszej oferty czatu, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów technologii informacyjnych. Podstawę prawną stanowią prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, które zawsze uwzględniają również Państwa interes.

Newsletter

Za pomocą poniższych wskazówek informujemy Państwa o treściach naszego newslettera, jak również procedurze zgłoszenia, wysyłki i statystycznej procedurze analizy, jak również o Państwa prawach do wniesienia sprzeciwu. Poprzez zaabonowanie naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera i na stosowanie opisanych procedur.
Treść newslettera: Rozsyłamy newslettery, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane dalej „newsletterem“) wyłącznie za zgodą odbiorców lub za ustawowym pozwoleniem. Jeżeli w ramach zgłoszenia do newslettera jego treści są konkretnie określone, są one miarodajne dla zgody użytkowników. Poza tym nasze newslettery zawierają informacje dotyczące naszych usług i nas samych.

Double-Opt-In i protokołowanie: Zgłoszenie do naszego newslettera następuje w ramach tzw. procedury Double-Opt-In. Oznacza to, że po zgłoszeniu otrzymają Państwo e-mail, w którym zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie Państwa zgłoszenia. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł dokonać zgłoszenia, posługując się cudzymi adresami e-mail. Zgłoszenia do newslettera są protokołowane, aby móc udokumentować proces zgłoszenia zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu zgłoszenia i potwierdzenia, jak również adresu IP. Protokołowane są także zmiany Państwa danych zapisanych u usługodawcy zapewniającego wysyłkę.

Dane zgłoszenia: Aby zgłosić się do newslettera, wystarczy, gdy podadzą Państwo swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o Państwa nazwisko w celu możliwości zastosowania osobistej formy grzecznościowej w newsletterze.

Wysyłka newslettera i związany z nią pomiar skuteczności następuje na podstawie zgody odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UWG [Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji], bądź na podstawie ustawowego zezwolenia zgodnie z § 7 ust. 3 UWG.
Protokołowanie procedury zgłoszenia następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes odnosi się do zastosowania przyjaznego dla użytkownika, jak również bezpiecznego systemu newsletterów, który będzie służyć zarówno naszym interesom biznesowym, jak również spełniać oczekiwania użytkowników, a ponadto będzie nam pozwalać na udokumentowanie udzielonych zgód.

Wypowiedzenie / odwołanie - W każdym momencie mogą Państwo wypowiedzieć rezygnację z otrzymywania naszego newslettera, tzn. wycofać swoje zgody. Link do rezygnacji z newslettera mogą Państwo znaleźć na końcu każdego newslettera. Adresy e-mail, które zostały wypisane z listy, możemy pozostawić zapisane przed ich usunięciem przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, aby móc udokumentować udzieloną wcześniej zgodę. Przetwarzanie tych danych ograniczone jest na potrzeby możliwego odpierania roszczeń. W każdym momencie można złożyć indywidualny wniosek o usunięcie, jeżeli jednocześnie nastąpi potwierdzenie wcześniejszego istnienia zgody.

Newsletter - CleverReach

Wysyłka newslettera następuje za pośrednictwem usługodawcy zapewniającego wysyłkę CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. Tutaj mogą Państwo uzyskać wgląd w dotyczące ochrony danych osobowych postanowienia usługodawcy zapewniającego wysyłkę: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Usługodawca zapewniający wysyłkę angażowany jest na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 ust. 3 S. 1 RODO.

Usługodawca zapewniający wysyłkę może wykorzystywać dane odbiorców w formie spseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowania ich danemu użytkownikowi, w celu optymalizacji lub udoskonalenia własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub do celów statystycznych. Usługodawca zapewniający wysyłkę nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszych newsletterów, aby samemu zwracać się do nich pisemnie lub przekazywać dane osobom trzecim.

Gromadzenie danych dostępowych i dzienniki zdarzeń

My, względnie nasz hostingodawca, gromadzi na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO dane dotyczące dostępu na serwer, na którym znajduje się usługa (tak zwane dzienniki zdarzeń serwera). Do danych dostępowych należy nazwa wywoływanej strony internetowej, plik, data i godzina wywołania, ilość przetransmitowanych danych, komunikat o zakończonym powodzeniem wywołaniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, adres referencyjny (wcześniej odwiedzana strona), adres IP i dostawca usług wystosowujący zapytanie.

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) informacje na temat dzienników zdarzeń są zapisywane na okres wynoszący maksymalnie 7 dni, a następnie są usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do momentu ostatecznego wyjaśnienia każdorazowego incydentu.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. interes analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) stosujemy Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych spółki Google LLC („Google“). Google używa plików cookies. Informacje wygenerowane przez pliki cookies dotyczące używania oferty online przez użytkowników z reguły przenoszone są na serwer Google w USA i tam zostają zapisane.

Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy-Shield i zapewnia dzięki temu gwarancję, że przestrzega europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google będzie wykorzystywać te informacje na nasze zlecenie, aby dokonać analizy wykorzystania naszej oferty online przez użytkowników w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności w ramach tej oferty online oraz aby na naszą rzecz wykonywać dalsze usługi związane z użytkowaniem tej oferty online i z użytkowaniem Internetu. Z przetwarzanych danych mogą przy tym być tworzone spseudonimizowane profile użytkowników.

Stosujemy Google Analytics wyłącznie z aktywną pseudonimizacją adresów IP. Oznacza to, ze adresy IP użytkowników zostają skrócone przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony.

Przekazany przez przeglądarkę użytkownika adres IP nie jest zestawiany z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia w ich oprogramowaniu przeglądarki. Ponadto użytkownicy mogą zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez plik cookie oraz danych odnoszących się do użytkowania przez nich oferty online dla Google, jak również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, na temat możliwości ustawień i wniesienia sprzeciwu mogą Państwo uzyskać w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google (https://policies.google.com/technologies/ads), jak również w ustawieniach dotyczących prezentacji wyświetlanych reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników po 14 miesiącach zostają usunięte lub zanonimizowane.

Tworzenie grup docelowych z wykorzystaniem Google Analytics

Stosujemy Google Analytics, aby ogłoszenia włączane w ramach usług reklamowych przez Google i jej partnerów pokazywać wyłącznie takim użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które określane jest na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Google (tzw. „Remarketing Audiences“, lub „Google-Analytics-Audiences“). Za pomocą Remarketing Audiences chcielibyśmy również zapewnić, że nasze ogłoszenia odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników.

Google AdWords i pomiar konwersji

Na podstawie naszych uzasadnionych interesw (tzn. interes analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy-Shield i zapewnia dzięki temu gwarancję, że przestrzega europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Stosujemy metodę marketingu online Google "AdWords", aby w sieci reklam Google zamieszczać ogłoszenia (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych etc.), aby były one pokazywane użytkownikom, którzy są prawdopodobnie zainteresowani tymi ogłoszeniami. Pozwala nam to pokazywać ogłoszenia oferty online i w ramach naszej oferty online, aby prezentować użytkownikom wyłącznie te ogłoszenia, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeżeli użytkownikowi zostaną pokazane np. ogłoszenia o produktach, którymi zainteresował się on na innych stronach z ofertą online, wówczas mówi się w tym przypadku o „remarketingu“. Do tych celów w przypadku wywołania naszej strony internetowej i innych storn internetowych, na których aktywna jest sieć reklam Google, realizowany jest kod Google bezpośrednio przez Google i na stronie internetowej włączane są tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, określane również mianem "web beacons"). Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisany zostaje indywidualny cookie, tzn. niewielki plik (Zamiast plików cookies mogą być używane również porównywalne technologie.). W tym pliku zostaje odnotowane, które strony odwiedził użytkownik, jakimi treściami się zainteresował i na które oferty użytkownik klikał, ponadto informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin, jak również dalsze informacje dotyczące używania strony z ofertą online.

Ponadto otrzymujemy indywidualny plik „conversion-cookie“. Pozyskane za pomocą plików cookies informacje służą Google do tego, aby tworzyć dla nas statystyki konwersji. Otrzymujemy jednak wyłącznie anonimową łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie i zostali przekierowani do strony zawierającej tag śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, za pomocą których można zidentyfikować użytkowników osobiście.

Dane użytkowników przetwarzane są w formie spseudonimizowanej w ramach sieci reklam Google. Oznacza to, że Google zapisuje i przetwarza np. nie nazwisko lub adres e-mail użytkowników, lecz przetwarza istotne dane w odniesieniu do plików cookies w ramach spseudonimizowanych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google ogłoszenia nie są zarządzane i pokazywane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, lecz dla posiadacza plików cookies, niezależnie od tego, kto jest tym posiadaczem plików cookies. Nie dotyczy to sytuacji, w których użytkownik Google wyraźnie udzielił zgody na to, aby dane były przetwarzane bez pseudonimizacji. Zebrane na temat użytkowników informacje przekazywane są do Google i zapisywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, na temat możliwości ustawień i wniesienia sprzeciwu mogą Państwo uzyskać w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google (https://policies.google.com/technologies/ads), jak również w ustawieniach dotyczących prezentacji wyświetlanych reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w ramach sieci i platform społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi na nich klientami, interesantami i użytkownikami, oraz aby móc informować ich tam o naszych usługach.

Zwracamy uwagę na to, że mogą być przy tym przetwarzane dane użytkowników poza obszarem Unii Europejskiej. Poprzez to mogą zaistnieć dla użytkowników zagrożenia, ponieważ w ten sposób utrudnione mogłoby być przeforsowanie praw użytkowników. W odniesieniu do usługodawców z USA, którzy posiadają certyfikat w ramach Privacy-Shield, zwracamy uwagę na to, że zobowiązują się oni do tego, aby przestrzegać standardów ochrony danych osobowych obowiązujących w UE.

Ponadto dane użytkowników z reguły przetwarzane są do celów badania rynku i do celów reklamowych. W ten sposób na podstawie zachowań w ramach używania i wynikających z tego zainteresowań użytkowników mogą być np. tworzone profile użytkowników. Profile użytkowników mogą być natomiast wykorzystywane do tego, aby np. włączać ogłoszenia reklamowe w ramach platform i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Do tych celów z reguły pliki cookies zapisywane są na komputerach użytkowników, w których zapisywane są informacje o zachowaniu w trakcie używania stron i zainteresowaniach użytkowników. Ponadto w profilach użytkowników mogą być zapisywane również dane niezależnie od używanych przez użytkowników urządzeń (w szczególności, gdy użytkownicy są członkami danych platform i są na nich zalogowani).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów w odniesieniu do efektywnego informowania użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. W przypadku, gdy użytkownicy zostaną poproszeni przez danych usługodawców o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (tzn. oświadczą swoją zgodę np. poprzez zaznaczenie krzyżykiem okienka kontrolnego lub potwierdzenie wyboru za pomocą przycisku) podstawę przetwarzania stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO.

W kwestii szczegółowego przedstawienia każdorazowego przetwarzania i możliwości wniesienia sprzeciwu (Opt-Out), odsyłamy do informacji usługodawców znajdujących się pod wymienionymi poniżej linkami.

Również w przypadku zapytań o informacje oraz dochodzenia praw użytkowników, zwracamy uwagę na to, że najefektywniej można ich dochodzić u dostawców usług. Wyłącznie usługodawcy mają każdorazowo dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie działania i udzielić informacji. Jeżeli mieliby Państw potrzebować jednak pomocy, wówczas mogą Państwo zwrócić się do nas.

Włączenie usług i treści osób trzecich

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. interes analizy, optymalizacji i ekonomicznego prowadzenia naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w ramach naszej oferty online stosujemy oferty dotyczące treści lub serwisów usługodawców będących stronami trzecimi, aby włączać ich treści i serwisy, jak np. nagrania wideo lub czcionki (zwane poniżej wspólnie “treściami”).

To zawsze wiąże się z założeniem, że dostawcy tych treści będący stronami trzecimi, otrzymują adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby przesyłać treści na ich przeglądarki. Adres IP jest tym samym niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie takie treści, których każdorazowi dostawcy wykorzystują adres IP jedynie do dostarczania treści. Dostawcy będący osobami trzecimi mogą ponadto wykorzystywać tak zwane tagi pixel (niewidoczne grafiki, określane również mianem "web beacons") do statystycznych celów marketingowych. Dzięki "tagom pixel" można dokonywać analizy informacji, jak np. ruch użytkowników na stronach tej witryny internetowej. Spseudonimizowane informacje mogą ponadto być zapisywane w plikach cookies na urządzeniach użytkowników i zawierać między innymi techniczne informacje dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłających stron internetowych, czasu odwiedzin, jak również więcej informacji na temat wykorzystania naszej oferty online, jak również być powiązywane z takimi informacjami z innych źródeł.

Youtube

Włączamy nagrania wideo platformy “YouTube” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Włączamy mapy usługi “Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do przetwarzanych danych mogą należeć w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które nie są jednak pobierane bez ich zgody (z reguły w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane te mogą być przetwarzane w USA.
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.