12 wrz 2023

Nowe funkcje terminala obsługowego ISOBUS AmaTron 4

Do pobierania pakietu dla mediów

5 funkcji oprogramowania dających nowe możliwości w Precision Farming

Nowe funkcje terminala obsługowego ISOBUS AmaTron 4

Stworzony przez AMAZONE terminal obsługowy ISOBUS AmaTron 4 umożliwia monitorowanie i obsługę maszyn AMAZONE ISOBUS, ale także maszyn innych producentów obsługujących ISOBUS. AmaTron 4 od momentu wprowadzenia na rynek w 2018 roku przekonuje użytkowników swoim praktycznym i przejrzystym menu, które umożliwia w każdej chwili wygodną i intuicyjną obsługę. Szczególną cechą są funkcje oprogramowania AmaTron 4. Określenie „More than ISOBUS” w firmie AMAZONE odnosi się do specjalnych funkcji terminala i maszyny, które oferują użytkownikowi dodatkowe korzyści w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Znanymi funkcjami, na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, są systemy zarządzania na poprzeczniakach HeadlandControl oraz paraboliczna charakterystyka przełączania w rozsiewaczu nawozu AMAZONE ZA-TS, a także funkcja automatycznego wstępnego opuszczania belki polowej w opryskiwaczu polowym AMAZONE, które są obsługiwane przez AmaTron 4 używany jako terminal obsługowy ISOBUS. Najnowsze oprogramowanie AmaTron 4 oferuje teraz nowe funkcje dodatkowe w połączeniu z opryskiwaczami, siewnikami, rozsiewaczami nawozów AMAZONE, a także umożliwia wydajne zarządzanie danymi.

Obsługa kart aplikacyjnych do oprysku punktowego – AmaSelect spot 

Wygodne wykonywanie punktowych kart aplikacyjnych.
Wygodne wykonywanie punktowych kart aplikacyjnych. Oprócz obsługi maszyny w AmaTron 4, operator ma zawsze pod ręką kartę aplikacji punktowej w aplikacji AmaTron Twin

Chwasty często rozprzestrzeniają się w łanie w sposób nierównomierny w postaci gniazd lub pasm. AMAZONE dzięki funkcji przełączania poszczególnych rozpylaczy AmaSelect już od 2019 roku ma możliwość zmiennego zwalczania chwastów na podstawie wysoce dokładnych punktowych kart aplikacyjnych. Najpierw wraz z usługodawcą rejestrowany jest rozkład chwastów na docelowym polu, a następnie jest on konwertowany na punktową kartę aplikacyjną. Drugim krokiem jest punktowy oprysk chwastów na polu. 

Dzięki AmaTron 4 te karty jedno-lub wielopunktowe można wygodnie załadować poprzez menu importu w terminalu. Podczas przejazdu przez pole z AmaSelect spot rozpylacze aktywują się tylko w punktach zarejestrowanych na karcie aplikacyjnych, dzięki czemu zwalczane są tylko chwasty, które zostały wcześniej zidentyfikowane. Umożliwia to bardzo precyzyjną aplikację punktową herbicydu i w zależności od ilości chwastów zaoszczędzenie nawet 80% środka ochrony roślin. Pozwala to chronić środowisko, a także zapobiega uodpornieniu chwastów dzięki małopowierzchniowej aplikacji punktowej przy 100-procentowym stężeniu środka ochrony roślin. Jest to szczególnie wygodne dla operatora, który korzysta jednocześnie z aplikacji AmaTron Twin dla AmaTron 4. Tutaj operator ma zarówno pod ręką funkcje obsługi maszyny, jak i widok karty z powierzchniami do punktowego oprysku.

Przewidująco, w punkt dzięki DirectInject

System DirectInject od AMAZONE umożliwia podczas oprysku aplikację dodatkowego preparatu wg potrzeb, przez co określone produkty i środki czynne są stosowane jedynie na określonych obszarach. Dzięki DirectInject można reagować indywidualnie w określonych miejscach na potrzeby uprawianej rośliny, jak również oszczędzić na środkach ochrony roślin i dodatkowych przejazdach opryskiwaczem polowym. System ten słynie z takich szczególnych cech, jak pełna integracja z obiegiem cieczy roboczej i obsługi opryskiwacza polowego przez ISOBUS, a także krótkie czasy reakcji. 

Dzięki DirectInject i użyciu kart aplikacyjnych można likwidować gniazda chwastów na powierzchni pola.
Dzięki DirectInject i użyciu kart aplikacyjnych można w sposób indywidualny i precyzyjny likwidować gniazda chwastów na powierzchni pola.

Nowa jest możliwość wyprzedzającego dozowania dodatkowego środka w sposób punktowy za pomocą kart aplikacyjnych. Zarówno dla środka w zbiorniku głównym, jak i dla środka zasilania bezpośredniego można regulować dawkę w sposób automatyczny. Środek DirectInject jest wstępnie dozowany jeszcze przed dojechaniem do docelowej strefy, dzięki czemu jest natychmiastowo dostępny. Aby umożliwić tak niezawodną funkcję przewidywania, wykorzystywane są możliwości tworzenia tras GPS ScenarioControl, które są funkcją dodatkową AmaTron 4 używaną w połączeniu z funkcją AmaTron Twin. Trasa zapisana w scenariuszu oraz informacje na temat już opryskanych powierzchni pozwalają przewidzieć, które obszary aplikacji zostaną opryskane jako następne. Umożliwia to optymalny, ograniczony do małych powierzchni oprysk o bardzo wysokiej precyzji. 

Podczas korzystania z kart aplikacyjnych czas reakcji jest obliczany automatycznie
Podczas korzystania z kart aplikacyjnych czas reakcji jest obliczany automatycznie, a dozowanie środka DirectInject odbywa się z dokładnością co do punktu na podstawie już obrobionej powierzchni pola oraz funkcji tras GPS ScenarioControl.

MultiMap – zmienna aplikacja każdego materiału dostosowana do obszaru

W sposób zmienny można uwzględnić i wykorzystać różnice między charakterystyką glebową pola i optymalizować plon.
W sposób zmienny można uwzględnić i wykorzystać różnice między charakterystyką glebową pola i optymalizować plon.

Zwłaszcza w przypadku siewu dozowanie więcej niż jednego materiału nie jest już rzadkim zjawiskiem. Dzięki zastosowaniu kilku zbiorników podczas jednego przejazdu można dozować nie tylko nasiona uprawy głównej, ale także nawóz, mikrogranulat, wsiewki lub rośliny towarzyszące. Ze względu na to, że warunki glebowe, dostępność wody, a tym samym potencjał plonu mogą znacznie różnić się w obrębie jednego pola, zaleca się dostosowanie do tych uwarunkowań zarówno ilości wysiewanych nasion, jak i nawozu. 

Za pomocą AmaTron 4 można jednocześnie obsługiwać nawet 4 karty aplikacyjne.
Za pomocą AmaTron 4 można jednocześnie obsługiwać nawet 4 karty aplikacyjne. W ten sposób można dostosować dawki nasion, nawozów oraz nacisk redlic do poszczególnych części pola.

Funkcja MultiMap wchodzi w skład licencji GPS Maps&Doc dla terminala AmaTron 4 i umożliwia sterowanie wysiewem materiałów niezależnie od siebie poprzez karty aplikacyjne, dzięki czemu są one zmiennie dozowane. Obok zmiennego wysiewu i nawożenia dostosowanego do obszaru można także sterować naciskiem redlic w zależności od jakości gleby zapisanej w kartach aplikacyjnych. Uzyskuje się dopasowanie do zmiennych warunków glebowych oraz równomierne odkładanie nasion. AmaTron 4 umożliwia jednoczesną pracę nawet z 4 kartami aplikacyjnymi. W ten sposób zarządzanie optymalnie dopasowuje się do miejsca pracy maszyny. 

GPS ScenarioControl do automatyzacji powtarzalnych etapów pracy

GPS ScenarioControl jest używany w połączeniu z terminalem obsługowym ISOBUS AmaTron 4 oraz aplikacją AmaTron Twin.
GPS ScenarioControl jest używany w połączeniu z terminalem obsługowym ISOBUS AmaTron 4 oraz aplikacją AmaTron Twin.

Podczas rozsiewania nawozu kierowca musi jednocześnie wykonywać różne zadania. Najczęściej powtarzają się one w przypadku danego pola między poszczególnymi cyklami wysiewu nawozu oraz z sezonu na sezon. Z jednej strony jest to wjazd i zawracanie na polu, a z drugiej strony włączanie i wyłączanie oraz wybór odpowiednich trybów rozsiewu granicznego i funkcji HeadlandControl. Te etapy są wyzwaniami zwłaszcza dla niewprawnych lub nieznających terenu operatorów, którzy mogą podejmować niewłaściwe decyzje i często popełniają błędy. 

Dzięki GPS ScenarioControl zarówno trasa, jak i tryby rozsiewu granicznego są rejestrowane jednorazowo z odniesieniem do lokalizacji. Przy kolejnych aplikacjach mogą być odtwarzane w sposób automatyczny, a operator spełnia jedynie funkcję pomocniczą. GPS ScenarioControl jest zintegrowany jako dodatkowa aplikacja w terminalu obsługowym ISOBUS AmaTron 4. Może on być wizualizowany i obsługiwany poprzez rozszerzenie wyświetlacza AmaTron Twin. W aplikacji AmaTron Twin kierowca widzi trasę, która jest prezentowana w sposób zrozumiały, a po przejechaniu przez punkt przełączania automatycznie włączany lub wyłączany jest zapisany proces rozsiewu granicznego. Pozwala to dozować nawóz w sposób bezbłędny i zgodny z przepisami, a także ułatwia pracę.

Pole ma kompletnie opisaną trasę przejazdu i scenariusze zapisane w odniesieniu do lokalizacji.
Pole ma kompletnie opisaną trasę przejazdu i scenariusze zapisane w odniesieniu do lokalizacji. Za każdym punktem przełączenia zapisane są tryby rozsiewu granicznego, które aktywują się lub dezaktywują automatycznie podczas wjazdu na dany areał

Potrzebujemy Twojej zgody

Ta zawartość jest przegotowana przez zewnętrzny serwer. Przy aktywacji treści będą przetwarzane dane osobowe i wstawiane pliki Cookies.

Funkcja tras nie ogranicza się do dozowania nawozu, ale może być też stosowana z dowolną maszyną zawieszaną. I tak trasa zapisana jednorazowo w scenariuszu może być stosowana za każdym razem podczas dozowania środka ochrony roślin i gwarantuje, że ścieżki technologiczne na polu nie zmieniają się, dzięki czemu można wyeliminować niszczenie łanu poprzez błędne skręty. W połączeniu z kartami aplikacyjnymi funkcja tras pozwala dozować środek dodatkowy z dokładnością co do punktu.

Udostępnianie danych zleceń z AmaTron 4 na smartfonie

Kierowca otrzymuje od właściciela gospodarstwa nowe dane zlecenia.
Kierowca otrzymuje od właściciela gospodarstwa nowe dane zlecenia. Są one przesyłane przez komunikator bezpośrednio na jego smartfon.

Jeżeli praca ma odbywać się z danymi zlecenia na AmaTron 4, np. podczas zmiennej aplikacji, istnieje wiele sposobów importu tych danych zlecenia do terminala oraz wyeksportowania ich w celu dokumentacji po zakończeniu pracy. Klasycznym sposobem jest pamięć USB, którą można podłączyć do AmaTron 4 i w ten sposób udostępniać zlecenia. AmaTron 4 może przetwarzać dane zlecenia zarówno w formacie ISO XML, jak i w formacie shape. Dla celów dokumentacji można wyeksportować TaskSet ISO XML lub łatwo i wygodnie utworzyć eksport PDF wykonanej pracy i zapisać go na pamięci USB. Na komputerze można wyświetlić, zapisać lub wydrukować ten eksport PDF. Aby ułatwić wymianę danych i zrezygnować z konieczności użycia pamięci USB, można też wykorzystać agrirouter jako interfejs dla wymiany danych, przesyłając dane w sposób online za pomocą aplikacji AMAZONE myAmaRouter do AmaTron 4 i odwrotnie. 

Kierowca wysyła zlecenie do aplikacji myAmaRouter i automatycznie otrzymuje pytanie o import z AmaTron 4.
Kierowca wysyła zlecenie do aplikacji myAmaRouter i, o ile dostępne jest połączenie WiFi, automatycznie otrzymuje pytanie o import z AmaTron 4.
Po wykonaniu zlecenia kierowca może przesłać je do właściciela gospodarstwa za pomocą usługi komunikatora.
Po wykonaniu zlecenia kierowca może wyeksportować je z terminala i przesłać dla celów dokumentacji do właściciela gospodarstwa za pomocą usługi komunikatora.

AMAZONE jeszcze bardziej ułatwiło wymianę danych z AmaTron 4, dzięki czemu dane zleceń są wysyłane łatwo i wygodnie za pomocą smartfona do AmaTron 4, gdzie mogą być też odczytywane. Ta funkcja udostępniania, typowa dla smartfona, jest dostępna na aplikacji myAmaRouter. Połączenie z agrirouterem jest możliwe, ale niewymagane. Zarówno pliki ISO XML, jak i shape można współdzielić zarówno przez pocztę elektroniczną, jak i popularne komunikatory, i bezpośrednio przenosić do AmaTron 4. Dzięki tej funkcji można eksportować z terminala AmaTron 4 w formacie ISO XML lub PDF już wykonane zadania, udostępniając je w dowolny sposób na smartfonie. Ułatwia to wymianę danych i zapewnia wysoki poziom elastyczności komunikacji między osobą, która utworzyła kartę (np. właścicielem gospodarstwa) a operatorem. 

Bulb_hnien_Version1-kl-3_rechts

  • Terminal obsługowy ISOBUS AmaTron 4 oferuje 5 innowacyjnych funkcji dodatkowych dla precyzyjnego rolnictwa 
  • Wygodne i precyzyjne zarządzanie zmienną aplikacją z dokładnością do pojedynczej rośliny 
  • Łatwiejsza praca i elastyczność dzięki ułatwionemu, cyfrowemu zarządzaniu danymi oraz zautomatyzowanym funkcjom przełączania 
  • Zoptymalizowane i chroniące zasoby zastosowanie materiałów eksploatacyjnych